کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

AC Adapter

5070-6082

Universal power adapter – 84 watt external power adapter (100-240VAC, 50-60Hz input) – Includes the adapter and…

5066-2695

Universal power adapter – 18 watt external power adapter (100-240VAC, 50-60Hz input and 12VDC at 1.50A maximum…

5400-0169

AC/DC power adapter – External world wide power adapter (100-240VAC, 50-60Hz input and 12VDC at 2.0A maximum…

0957-2361

AC/DC power adapter – External world wide power adapter (100-240VAC, 50-60Hz input and 12VDC at 2.0A maximum…

5066-1122

Universal power adapter – 15 watt external power adapter (100-240VAC, 50-60Hz input and 12VDC at 1.25A maximum…

5188-6700

Universal AC power adapter – Separate AC power adapter with attached DC power cord – Requires country-specific…

5183-6571

AC adapter for NetServer remote control board – 100-240VAC input, 50-60Hz, requires separate AC power cord –…