کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Accessory Kit

5066-0674

Hub/Switch accessory kit – Half width – Includes four adhesive rubber feet, two wall mounting brackets, four…

5063-5995

Hub/switch accessory kit – Includes four adhesive rubber feet, two rack mount ears, four rack mount screws,…

5063-4270

Accessory kit – Includes mounting brackets, rack mounting screws, feet, and interface card labels

5069-8561

Switch accessory kit – 4U Height – Includes two rack mount ears, four rack mount screws (12-24…

5062-9325

Hub accessory kit – Includes four adhesive rubber feet, two rack mount ears, four rack mount screws,…

5183-7210

Four way hub mounting kit – Includes four rack mount ears, eight rack mount screws, eight hub…

J3137-62001

Hub accessory kit – Includes a hub mounting bracket, four hub mounting screws, and two mounting bracket…

5063-4251

Hub accessory kit – Includes two rack mount ears, four rack mount screws, four hub mount screws,…

5064-2085

Hub/Switch accessory kit – Includes four adhesive rubber feet, two rack mount ears, four rack mount screws…