کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Airflow Guide

J9480-61001

ProCurve 6600-24XG/48G/48G-4XG air plenum kit (short) – Mounts in front of the 4-post rack mounted switch on…

J9481-61001

ProCurve 6600-24G/24G-4XG air plenum kit (long) – Mounts in front of the 4-post rack mounted switch on…

442957-001

Airflow Baffle – Plastic baffle that mounts between the front fans and the power supply cage assembly…