کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Array

175993-B22

StorageWorks EMA 12000 Blue – 50 Hz, 41U enclosure – Includes one controller shelf, three dual-bus, 14-bay…

367630-001

HPE Storageworks NAS 1500s hard drive storage array unit – 640GB storage, Pentium 4 2.8Ghz 512K processor,…

175992-B21

StorageWorks Modular Array 8000 (Opal) – 22U enclosure, 60Hz – Includes one controller shelves, three dual-bus, 14-bay…

175993-B21

StorageWorks EMA 12000 Blue – 60 Hz, 41U enclosure – Includes one controller shelf, three dual-bus, 14-bay…

175991-B22

StorageWorks EMA 12000 S14 (Opal) – 36U enclosure, 50Hz – Includes one controller shelves, six single-bus, 14-bay…

175991-B21

StorageWorks EMA 12000 S14 (Opal) – 36U enclosure, 60Hz – Includes one controller shelves, six single-bus, 14-bay…

175990-B21

StorageWorks EMA 12000 D14 (Opal) – 42U enclosure, 60Hz – Includes three controller shelves, nine dual-bus, 14-bay…