کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Ballast

174391-001

Ballast kit – For Rack 9000 series and Rack 10000 series – Includes ballast and installation hardware

120672-B21

Ballast kit – For Rack 9000 series and Rack 10000 series – Includes ballast and installation hardware

120672-B21

Ballast kit – For Rack 9000 series and Rack 10000 series – Includes ballast and installation hardware

C2790A

Ballast used to provide stability to equipment racks – 30lb

174391-001

Ballast kit – For Rack 9000 series and Rack 10000 series – Includes ballast and installation hardware