کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Battery

153099-001

Battery for real-time clock (RTC) – 3.0V, 220mAh, lithium coin cell, 20mm diameter, 3.2mm height (CR2032)

319603-001

Battery for real-time clock (RTC) – 3.0V, 220mAh, lithium coin cell, 20mm diameter, 3.2mm height (CR2032) –…

12-41476-06

Poly-Carbonmonofluoride Lithium coin cell battery (BR2032) – 3VDC, 190mAh – For the Real Time Clock (RTC)

1420-0386

۳.۰V battery – 255mAh, poly-carbonmonoflouride lithium coin cell battery – Type BR2330 or equivalent – Not rechargeable

234556-001

Battery for real-time clock (RTC) – 3.0V, 220mAh, lithium coin cell, 20mm diameter, 3.2mm height (CR2032) –…

5183-6570

۴.۸V battery – 1.1Ah, nickel metal hydride (NiMH) battery for NetServer remote control board – Includes cable…