کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Bezel Kit

211449-001

Bezel kit (1/6, 1/3, 1/2 height – Quantity five each) and empty Hot-Pluggable drive cover