کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Bezel

662529-001

۲U security bezel assembly – Locking cover that covers the front of the server to protect from…

A5191-04013

Front bezel assembly – Mounts on the front of the server – Requires bezel hardware kit

5064-0704

Front bezel (Quartz Gray) – Includes power keycap, reset keycap, status display window, lock assembly, and keys…