کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Blade

AT068-6901A

Replacement blade server base unit – Includes the system board, chassis structure, access panel, and airflow guide…

A0R69-69001

Replacement blade server base unit – Includes the system board, chassis structure, access panel, and airflow guide…

491104-001

Processor / memory cell blade assembly – Includes the processor / memory board in the slide out…

588797-001

Processor / memory cell blade assembly – Includes the processor / memory board in the slide out…

A0R69-69001

Replacement blade server base unit – Includes the system board, chassis structure, access panel, and airflow guide…