کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Block

C1700-60042

Bearing block (long) – Carriage rollers/block for carriage assembly – For right side of the carriage assembly