کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Bracket

252641-001

Power distribution unit (PDU) bracket kit – Includes mounting brackets for various configurations, mounting screws, and wire…

5092-0711

Mounting bracket – Rectangular offset bracket with three mounting fingers and two retaining latches – For mounting…

5189-6753

Plastic mounting plate – Plastic plate with four side retaining tabs – Used to mount the Access…

5184-6658

Access Point mounting bracket – Large mounting bracket that mounts to a suspended ceiling, wall-mounted electrical box,…

5003-1574

Padlock bracket – Helps to prevent the Access Point from being removed from the mounting bracket –…

5003-1575

T-bar bracket for flush mounted ceiling tiles (2 used) – The ‘Z’ brackets are fastened to the…

5003-1576

T-bar bracket for recessed mounted ceiling tiles (2 used) – The ‘Z’ brackets are fastened to the…