کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Bridge

J8133-69001

ProCurve wireless access point 520wl high performance bridge – Has two access point card slots, an RJ-45…

28674-69021

Remote bridge (RB) assembly – Has one DB-25-pin (F) console port, one BNC ThinLAN port, one 15-pin…

A4689A

SureStore E bridge FC 2/1 LV – Connects a fiber channel input to two Low Voltage Differential…

A3511AZR

FC to SCSI Bridge/Multiplexer – Used to connect 1 or 2 computers using Fiber Channel (FC) interfaces…

A5707AR

XP256 SureStore E FC-SCSI Bridge 4/2 – Allows Fiber Channel (FC) communication to an XP256 that uses…

A3511AR

FC to SCSI Bridge/Multiplexer – Used to connect 1 or 2 computers using Fiber Channel (FC) interfaces…

A4688AR

SureStore E bridge FC 4/1 HV – Connects a fiber channel input to four High Voltage Differential…