کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Bus Bar

270460-001

Scalable bus bar A – Includes cables (right)(power distribution component)

270460-001

Scalable bus bar A – Includes cables (right)(power distribution component)