کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Cabinet

A4902AR

Rack System/E41 cabinet – 1.95m 19in 41U rack cabinet – Has vented top, vented rear door, side…

A6196-60001

Cabinet kit (Deskside assembly) for a Virtual Array 7100 Enclosure – Includes cosmetic cover, base, metal bezel,…

A4902A

Rack System/E41 cabinet – 1.95m 19in 41U rack cabinet – Has vented top, vented rear door, side…

245162-B21

Compaq Rack 10636 cabinet (Graphite Black) – 36U height, 1.7m (5.6ft) tall, 600mm (2.0ft) wide – Shipped…

245163-B21

Compaq Rack 10622 cabinet (Graphite Black) – 22U height, 1.1m (3.6ft) tall, 600mm (2.0ft) wide – Shipped…

245163R-B21

Compaq Rack 10622 cabinet (Graphite Black) – 22U height, 1.1m (3.6ft) tall, 600mm (2.0ft) wide – Shipped…

245161R-B22

Compaq Rack 10642 cabinet (Graphite Black) – 42U height, 2.0m (6.6ft) tall, 600mm (2.0ft) wide – Shipped…

260289-001

Compaq Rack 10642 cabinet (Graphite Black) – 42U height, 2.0m (6.6ft) tall, 600mm (2.0ft) wide – Shipped…

235008-001

Compaq Rack 9842 cabinet (Opal White) – 42U height, 2.0m (6.6ft) tall, 800mm (2.6ft) wide – Shipped…

245163R-B22

Compaq Rack 10622 cabinet (Graphite Black) – 22U height, 1.1m (3.6ft) tall, 600mm (2.0ft) wide – Shipped…

292302-B22

Compaq Rack S10614 cabinet (Graphite Black) – 14U height, 0.7m (2.3ft) tall, 600mm (2.0ft) wide – Shipped…

120665-B23

Compaq Rack 9122 cabinet (Opal White) – 22U height, 1.1m (3.6ft) tall, 600mm (2.0ft) wide – Shipped…