کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Cable Kit

J3138-63001

Console port cable kit – Includes one each RJ-45 to RJ-45 roll over cable, RJ-45 to DB-9…

532393-001

Cable kit – Includes SAS hard drive backplane cable 324mm (12.75 inches) long, hard drive backplane power…

230987-001

Power Cable Kit – Includes 24-pin power supply cable, fan power cable, and power cable for floppy,…

228519-001

Virtual Power Button ribbon cable kit – For Remote Insight Lights-Out Edition PC board when installed in…

306121-B21

Virtual Power Button cable kit – For Remote Insight Lights-Out Edition II when used in a HPE…

166655-001

Virtual Power Button cable kit – Includes a 20cm (8in) 30-pin ribbon cable, a 22cm (8.5in) 16-pin…

327919-001

Power cable kit – Includes 14-pin power cable assembly, main 20-pin power cable assembly, hard drive/CD power…

292229-001

Data cable kit – Includes IDE hard drive/CD-ROM drive data cable, diskette drive cable, point-to-point SCSI cable,…