کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Cable

784621-001

Mini-SAS cable assembly kit (Includes two mini-SAS cables) – For connecting the 8-bay small form factor (SFF)…

675614-001

Slimline optical drive SATA cable, 440mm (17.3 inches) long – Connects between the rear of the optical…

419595-001

HPE fixed cord Power Distribution Unit (PDU) cable – 0.3m (1ft) long

416003-001

Local I/O diagnostic Serial, USB, and Video (SUV) connector cable dongle – Has 36-pin blade server connector…

573696-001

Data communications cable – C13-C14, jumper, 5-piece Power Line (5PL), 1.8m (6ft) long