کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Card

3C10116

NBX internal Digital Line Card (DLC) – 1.544 Kbps, MDI-x uplink port to LAN switch port

J8135A

ProCurve wireless 802.11b access point card 150wl – Has eleven channels spanning 2.412GHz to 2.462GHz – For…

3C10115

NBX card – 10BASE-T, networking hub, 8-port RJ45, 10Mbps shared Ethernet, 1-port 10BASE-2, BNC

J8148A

ProCurve wireless 802.11a access point card 160wl – Includes the access point card and positional antenna –…

3C10117

NBX analog terminal card – 4-port TIP/Ring – 2500 series compatible, does not support modems

J8137A

ProCurve wireless 802.11b access point card 150wl – Has fourteen channels spanning 2.412GHz to 2.477GHz – For…