کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Carrier

373211-001

Slimline hard drive carrier/tray with interlock – For 3.5-inch SATA hot-plug hard drives

A2992A

SIMM memory carrier/drawer for HP 3000/9000 K Class – Adds an additional 16 slots – Plugs into…

A6155A

Memory carrier – Adds an additional eight DIMM slots – L3000 memory carrier – Attaches to the…