کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Caster

315251-001

Casters – For Rack S10614 – Includes two fixed casters and two swivel casters with brakes

432377-001

Casters – For Rack S10614 – Includes two fixed casters and two swivel casters with brakes

432366-001

Caster kit – Includes two fixed casters, two swivel casters, and installation hardware

157022-001

Caster kit – Includes two fixed casters, two swivel casters, and installation hardware

432366-001

Caster kit – Includes two fixed casters, two swivel casters, and installation hardware

1490-1007

۵.۰۸cm (2.0-in) swivel caster (with mounting plate) – Mounts on the bottom of the NetServer (two used)