کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Certificate

A7392A

License – Upgrades StorageWorks Fabric Manager SAN switch software from Base Edition to Enterprise Edition

A7391A

License – Upgrades StorageWorks Fabric Manager SAN switch software from version 3.x to 4.x

AA975A

Full fabric license – For StorageWorks SAN Switch 2/8V or StorageWorks SAN Switch 2/8V Power pack –…

345691-B22

License – Upgrades StorageWorks Fabric Manager SAN switch software from version 3.x to 4.x

345691-B21

License – Upgrades StorageWorks Fabric Manager SAN switch software from version 3.x to 4.x

T3573A

Power Pack software license – For StorageWorks SAN Switch 2/8V – Supports Fabric Watch, ISL Trunking, Extended…