کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Chassis Kit

C2953-62010

DDS3 external DAT drive chassis kit (Quartz gray) – New style – Includes the chassis, top cover,…

172796-001

Miscellaneous chassis hardware kit – Includes drive mounts brackets and other assorted metal brackets and clips

400549-001

Plastics Kit – Includes the front PCI board guide (Gray plastic), switch holder (Black plastic), and rubber…