کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Chassis

JC496-61101

۶۶۱۶ router chassis assembly (JC496A) – Includes two management module (MPU) slots, four power supply slots, one…

JG362-61001

HSR6804 router chassis assembly (JG362A) – Includes two management module (MPU) slots, two power supply slots, one…

JC178-61201

۶۶۰۴ router chassis assembly (JC178B) – Includes two management module (MPU) slots, two power supply slots, one…

J8697-61001

ProCurve switch 5406 zl chassis assembly (4U high) – Includes the bare chassis and fan tray ONLY…

0235A0G0

۷۵۱۰ switch chassis assembly – Includes two Main Processing Unit (MPU) / fabric module slots, 10 Line…