کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Computer

268178-421

StorageWorks NAS s1000 Model M320 – Network Attached Storage (NAS) system with a 566MHz Celeron processor, four…

268178-001

StorageWorks NAS s1000 Model M320 – Network Attached Storage (NAS) system with a 566MHz Celeron processor, four…

268179-421

StorageWorks NAS s1000 Model M640 – Network Attached Storage (NAS) system with a 866MHz Pentium III processor,…

268179-291

StorageWorks NAS s1000 Model M640 – Network Attached Storage (NAS) system with a 866MHz Pentium III processor,…

268179-001

StorageWorks NAS s1000 Model M640 – Network Attached Storage (NAS) system with a 866MHz Pentium III processor,…

268178-291

StorageWorks NAS s1000 Model M320 – Network Attached Storage (NAS) system with a 566MHz Celeron processor, four…

AB387A

Base system with two 1.6GHz/6MB CPU, 2GB (four 512MB DIMMs) memory, two 36GB disk drives, and one…

AB300A

HP9000 and Integrity server console – Includes T5500 Thin Client, S5500 monitor, keyboard, mouse, and power cord

AB356A

Base system with one 1.6GHz/6MB CPU, 1GB (four 256MB DIMMS) memory, one 36GB disk drive, and 1…