کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Connectivity Kit

C7766A

Ultrium 1/9 HVDS connectivity kit – Includes HVDS PCI host bus adaptor card, 5 data cartridges with…

C7766C

Ultrium Low Voltage Differential (LVD) SCSI connectivity kit – Includes LVDS PCI host bus adaptor card, five…

249655-B21

ProLiant BL p-Class Copper-GbE Interconnect kit (with pair of GbE Interconnect Switches and two QuadT Interconnect Modules)…

283192-B21

ProLiant BL p-Class Copper GbE2 Interconnect kit – Includes pair of GBE2 Interconnect Switches and two QuadT2…