کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Controller

J9694-61101

MSM720 premium Multi-Service Mobility (MSM) controller – Includes four RJ45 10/100/1000BASE-T autosensing ports, two dual-personality ports (either…

J9327-69001

ProCurve MSM750 Mobility controller – Has two RJ-45, auto-sensing, 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u…

J9325-61001

ProCurve MSM710 Mobility controller – Has two RJ-45, auto-sensing, 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u…

J9329-61001

ProCurve MSM730 Access controller – Has two RJ-45, auto-sensing, 10/100 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u…

J9328-61001

ProCurve MSM710 Access controller – Has two RJ-45, auto-sensing, 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u…

J9693-61101

MSM720 Multi-Service Mobility (MSM) access controller – Includes four RJ45 10/100/1000BASE-T autosensing ports, two dual-personality ports (either…

J9330-61001

ProCurve MSM750 Access controller – Has two RJ-45, auto-sensing, 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u…

J9325-69001

ProCurve MSM710 Mobility controller – Has two RJ-45, auto-sensing, 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u…

J9330-69001

ProCurve MSM750 Access controller – Has two RJ-45, auto-sensing, 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u…