کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Conversion Kit

C7232J

Rack to deskside conversion kit for 2/60, 4/60, and 6/60 – Includes 1.25m ‘mini’ rack

366861-001

Tower-to-rack conversion kit – Includes the rack rails, cable management arm, chassis bracket, mounting hardware, and instructions

C7240RC

DLT 8000 High Voltage Differential (HVD) SCSI to Fiber Channel conversion kit – If using low voltage…

C5174J

HPE DLT 7000 Fast/Wide drive upgrade/conversion kit – Includes one DLT 7000 Fast/Wide tape drive, drive tray,…

C7233J

Deskside to rack conversion kit for 2/60, 4/60, and 6/60 – For installation into a standard 19…

C7233JR

Deskside to rack conversion kit for 2/60, 4/60, and 6/60 – For installation into a standard 19…