کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Divider

191444-001

Center wall assembly – Includes the metal divider structure with the PCI card guide bracket – Mounts…

228515-001

PCI expansion board ejector/divider – ‘U’ shaped channel that mounts in the PCI card cage

191444-001

Center wall assembly – Includes the metal divider structure with the PCI card guide bracket – Mounts…

228515-001

PCI expansion board ejector/divider – ‘U’ shaped channel that mounts in the PCI card cage

A6961-67020

I/O board divider – Provides short circuit protection to the hot-plug PCI accessory boards – Includes doorbell…

A6961-67020

I/O board divider – Provides short circuit protection to the hot-plug PCI accessory boards – Includes doorbell…