کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Door

J1509A

Perforated, lockable front door for Rack System/E41 or /U41

J1509-60001

Perforated front door – Used for Rack Systems/E41 only – Quartz Gray

385965-001

Front door assembly – For 10642 rack (10000 G2) – Includes hinges, front lock bar, and screws

5064-5106

Perforated rear door – Used for Rack Systems/E33 or U33 only – Quartz Gray

201554-001

Short rear door kit (Opal White) – For Rack 9136 – Provides 18cm (7in) opening – Includes…

218218-B21

Short rear door kit (Opal White) – For Rack 9136 – Provides 18cm (7in) opening – Includes…

157015-001

Rear door kit (Opal White) – For Rack 9136 – Includes door, handle, and two keys

385968-001

Rear door assembly – For 10636 rack (10000 G2) – Includes slave rear door

5064-5105

Perforated rear door – Used for Rack Systems/E41 only – Quartz Gray

157011-001

Front door kit (Opal White) – For Rack 9142 – Includes door, handle, hinges, and two keys