کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Drawer

AM426-69002

Upper system processor and memory cartridge drawer assembly – Includes the system processor memory cartridge board in…

AM426-69018

Lower system processor and memory cartridge drawer assembly – Includes the system processor memory cartridge board in…

735518-001

Processor and memory cartridge drawer assembly – Includes the processor/memory cartridge board (for Intel E7 48xx/88xx v3…

866427-001

System processor and memory cartridge drawer assembly – Includes the system processor memory cartridge board (for Intel…

591197-001

System processor and memory cartridge drawer assembly – Includes the system processor memory cartridge board in the…