کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Ejector

278461-001

Lever ejector kit – Includes levers and latches for memory cartridge, processor board, riser board, I/O drawer,…

278461-001

Lever ejector kit – Includes levers and latches for memory cartridge, processor board, riser board, I/O drawer,…

371114-001

CD-ROM ejector rod assembly – Ejects the drive from the drive bay – Mounts next to the…

278461-001

Lever ejector kit – Includes levers and latches for memory cartridge, processor board, riser board, I/O drawer,…

237158-001

CD-ROM ejector rod assembly – Ejects the drive from the drive bay – Mounts next to the…

D6021-63044

Processor ejector handles – To remove processor from processor baseboard – Mounts on processor

371114-001

CD-ROM ejector rod assembly – Ejects the drive from the drive bay – Mounts next to the…

237158-001

CD-ROM ejector rod assembly – Ejects the drive from the drive bay – Mounts next to the…

271933-001

Ejector kit – Includes two card cage ejectors and two 6-32 torx cap-head screws – Used to…

278461-001

Lever ejector kit – Includes levers and latches for memory cartridge, processor board, riser board, I/O drawer,…

371114-001

CD-ROM ejector rod assembly – Ejects the drive from the drive bay – Mounts next to the…