کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Extended I/O

A5861D

I/O expansion power and utilities subsystem (Graphite) – For the I/O expansion cabinet