کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Extender

246726-001

Pass-Through Mechanism (PTM) extender – 5U height – Attaches to the existing PTM – Does not include…

246726-001

Pass-Through Mechanism (PTM) extender – 5U height – Attaches to the existing PTM – Does not include…