کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Extension

J1471A

Vertical extension kit for rack system/E – Adds 8U in height to the sides and rear door…