کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Fan Upgrade

344257-B21

Fan Kit – Installed in ProLiant Server ML 530 or ML 570 series when internal SDLT drive…