کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Filler

414053-001

Interconnect filler panel assembly (blank) – For filling unused interconnect bays in the Superdome 2 mainframe

414051-001

Blade filler panel assembly (half-height) – For filling unused half-height blade slots in the Superdome 2 mainframe

414054-001

Onboard Administrator bay filler panel assembly (blank) – For filling unused Onboard Administrator bays in the Superdome…

416043-001

Power supply filler panel assembly (blank) – For filling unused power supply bays in the Superdome 2…

5185-8722

Blank SFP/SFP+ filler module – For filling an unused SFP or SFP+ port

A6198-67002

Hot-swap hard drive bay filler panel (Carbon Black) – Fills any unused hot-swap hard drive bays –…

169940-B21

Filler panels (Opal White) – For Rack 9000 series – For covering the empty slots on the…