کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Filter

JC572-61101

۶۶۰۴ dustproof frame – Slide-in frame assembly with integrated air filter – Includes the top and bottom…

JC572-61001

۶۶۰۴ dustproof frame – Slide-in frame assembly with integrated air filter – Includes the top and bottom…

JC573-61001

۶۶۰۸ dustproof frame – Slide-in frame assembly with integrated air filter – Includes the top and bottom…

JC573-61101

۶۶۰۸ dustproof frame – Slide-in frame assembly with integrated air filter – Includes the top and bottom…

JC574-61001

۶۶۱۶ dustproof frame – Front mounted frame assembly with air filter – Includes the frame assembly with…

595107-001

Filter kit – Includes front filter screen frame, rear bottom and top left and right corners, and…

352945-001

Air filter – Consists of a grey quadrafoam that is 88.3cm(34.8in) long, 5.5cm (2.18in) wide, and 6.3mm…