کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Frame

C1192-60040

Translate frame assembly – Carriage/Picker assembly attaches to this frame – Includes mount guide/sliders