کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Fuse

2110-0845

Fuse – 1.5A, 250V max – 5.2mm dia. x 20mm long, glass body – Fuse – 1.5A,…

2110-0303M

Fuse – 2A, 250V max – .25in dia. x 1.25in long, glass body – Fuse – 2A,…

2110-0030M

Fuse – 5A, 250V max – .25in dia. x 1.25in long, glass body – Fuse – 5A,…

2110-0098M

Fuse – 20A, 250V max – .25in dia. x 1.25in long, ceramic body – Fuse – 20A,…

2110-0782

Fuse – 1A, 250V max – 5.2mm dia. x 20mm long, glass body – Fuse – 1A,…