کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Graphics (Product)

A4450A

VISUALIZE-EG graphic accelerator board – For 2D and 3D wireframe graphics – Includes color recovery – Has…

A4450AR

VISUALIZE-EG graphic accelerator board – For 2D and 3D wireframe graphics – Includes color recovery – Has…

A1087A

Extension module for A1086A Intelligent Graphics Controller 10 (IGC 10) – Used to increase the DRAM or…

A3519A

VISUALIZE-EG color graphics HP-HSC interface board – Uses an EVC connector – For the HP-HSC I/O board…

A3668A

VISUALIZE-48XP – 1280 x 1024 accelerated 3D solids 48-plane color graphics board with 8 overlay planes