کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Heat Sink

468290-001

Heatsink thermal kit – Includes cleaning pad, thermal grease, and installation instructions

780977-001

Screw-down type processor heatsink assembly – Screws into studs on the system I/O board

507672-001

Latch type heatsink assembly – Latches to the top of the processor with the heatsink retaining latches…