کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Holder

675036-001

Capacitor pack holder – For securing the flash-backed write cache (FBWC) capacitor – Mounts to the bottom…

349989-001

Modular battery holder with attached 500mm (19.7 inch) long cable assembly – For battery backed write cache…

675036-001

Capacitor pack holder – For securing the flash-backed write cache (FBWC) capacitor – Mounts to the bottom…

779102-001

HPE Smart Storage Battery holder – Mounts in the bottom left of the chassis in front of…

779102-001

HPE Smart Storage Battery holder – Mounts in the bottom left of the chassis in front of…

349989-001

Modular battery holder with attached 500mm (19.7 inch) long cable assembly – For battery backed write cache…