کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Hub (Product)

J2601A

AdvanceStack hub assembly – Has two 50-pin Telco connectors (10Base-T ports), one ThinLAN BNC port, a transceiver…

D6976A

Fiber channel hub – 6 port GBIC based fiber channel hub – Includes 3M copper fiber channel…

234453-B31

StorageWorks Fiber Channel Storage Hub 7 – Has seven slots for 1Gbps Gigabit Interface Converter (GBIC) modules…

234453-B21

StorageWorks Fiber Channel Storage Hub 7 – Has seven slots for 1Gbps Gigabit Interface Converter (GBIC) modules…

234453-291

StorageWorks Fiber Channel Storage Hub 7 – Has seven slots for 1Gbps Gigabit Interface Converter (GBIC) modules…

234453-001

StorageWorks Fiber Channel Storage Hub 7 – Has seven slots for 1Gbps Gigabit Interface Converter (GBIC) modules…

J2601A

AdvanceStack hub assembly – Has two 50-pin Telco connectors (10Base-T ports), one ThinLAN BNC port, a transceiver…

295573-B22

StorageWorks Fiber Channel Storage Hub 12 – Has 12 slots for 1Gbps Gigabit Interface Converter (GBIC) modules…

295573-B31

StorageWorks Fiber Channel Storage Hub 12 – Has 12 slots for 1Gbps Gigabit Interface Converter (GBIC) modules…

234453-001

StorageWorks Fiber Channel Storage Hub 7 – Has seven slots for 1Gbps Gigabit Interface Converter (GBIC) modules…

D6976A

Fiber channel hub – 6 port GBIC based fiber channel hub – Includes 3M copper fiber channel…