کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Hub

J3200-69101

AdvanceStack hub assembly – Includes 12 (F) RJ-45 connectors (10Base-T ports), transceiver module slot, management module slot,…

J3235-69001

AdvanceStack hub 8TXE assembly – Has eight (F) RJ-45 connectors (100Base-T ports) and one MDI cascade port…

J3188-69001

AdvanceStack hub assembly – Has 16 (F) RJ-45 connectors (10Base-T ports), transceiver module slot, and a redundant…

J2413-69001

AdvanceStack 100VG/802.12 hub assembly – Has 7 slots for 100VG/802.12 modules

J2601-69101

AdvanceStack hub assembly – Has two 50-pin Telco connectors, one ThinLAN BNC port, transceiver module slot, RS-232…

A3724A

Fiber Channel Arbitrated Loop (FC-AL) hub – Has ten shortwave fiber channel ports – Standalone version

J3288-69001

ProCurve hub assembly – Has 12 (F) RJ-45 connectors (10/100 Base-T ports)

J3204-69101

AdvanceStack hub assembly – Includes two 50-pin Telco connectors (10Base-T ports), transceiver module slot, management module slot,…

J3302-69001

AdvanceStack hub 24 assembly – Has 24 (F) RJ-45 connectors (10Base-T ports), a transceiver port, and an…

J2611-69101

AdvanceStack hub assembly – Has 16 (F) RJ-45 connectors (10Base-T ports), transceiver module slot, and a management…

J2602-69101

AdvanceStack hub assembly – Has four 50-pin Telco connectors, one ThinLAN BNC port, transceiver module slot, RS-232…