کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Interface

283384-001

StorageWorks FCA2214 2Gbps 133MHz PCI-X to fiber channel host bus adapter – For Linux and 32-bit Windows…

283551-B21

Smart Array 5304 Controller with 256MB cache – PCI to four channel Wide Ultra3 SCSI RAID controller

283384-001

StorageWorks FCA2214 2Gbps 133MHz PCI-X to fiber channel host bus adapter – For Linux and 32-bit Windows…

313045-002

۲Gbps Fiber Channel host bus adaptor – For Itanium Servers running Windows Server 2003 – Single channel,…

283551-B21

Smart Array 5304 Controller with 256MB cache – PCI to four channel Wide Ultra3 SCSI RAID controller

AE018BX

۱Gb Fiber Channel Client-Host Interface Pair (CHIP) – 8-port, Network-attached storage (NAS), Short Wave (SW)

283384-001

StorageWorks FCA2214 2Gbps 133MHz PCI-X to fiber channel host bus adapter – For Linux and 32-bit Windows…

283551-B21

Smart Array 5304 Controller with 256MB cache – PCI to four channel Wide Ultra3 SCSI RAID controller