کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Jumper

17-04363-01

SCM 16-position jumper – From SCM single connection on PCI motherboard to 16 postion on SCM

5182-4598

Fan jumper (Loopback connector) – For the ‘Fan 4’ (J2G3) connector on the system board (MUST be…

165691-001

Jumper assembly – A 5-pin connector with two pins jumpered with a short wire – Package of…

17-04363-01

SCM 16-position jumper – From SCM single connection on PCI motherboard to 16 postion on SCM