کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Keyboard

537745-091

Standard PS/2 Windows keyboard (Jack Black color) – Has 104-key layout, attached 1.8M (6.0ft) cable with DIN…

269513-031

PS/2 ‘Windows’ enhanced keyboard assembly (Opal White) – Has attached 2.4M (8ft) cable with Violet 6-pin mini-DIN…

537745-181

Standard PS/2 Windows keyboard (Jack Black color) – Has 104-key layout, attached 1.8M (6.0ft) cable with DIN…

537745-351

Standard PS/2 Windows keyboard (Jack Black color) – Has 104-key layout, attached 1.8M (6.0ft) cable with DIN…

LK47W-A2

PS/2 style 101/102-key compatible keyboard – Industry standard full-width layout(US)

537745-081

Standard PS/2 Windows keyboard (Jack Black color) – Has 104-key layout, attached 1.8M (6.0ft) cable with DIN…

230978-001

Keyboard assembly (Carbon Black) – Includes programmable hot keys, trackball assembly, and interface cable assembly

269513-041

PS/2 ‘Windows’ enhanced keyboard assembly (Opal White) – Has attached 2.4M (8ft) cable with Violet 6-pin mini-DIN…

269513-B31

PS/2 ‘Windows’ enhanced keyboard assembly (Opal White) – Has attached 2.4M (8ft) cable with Violet 6-pin mini-DIN…