کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Label Kit

Q2005A

Advanced Intelligent Tape (AIT) bar code labels – Package of 100 data cartridge labels and 10 cleaning…

C7970B

Linear Tape Open (LTO) Ultrium-1 bar code labels – Package of 100 data cartridge labels

Q2004A

DLTtape IV bar code labels – Package of 100 data cartridge labels and 10 cleaning labels

Q2007A

HPE Ultrium 3 RW Automation Bar Code Labels – Contains 100 data cartridge labels and 10 cleaning…

Q2008A

HPE Ultrium 3 WORM Automation Bar Code Labels – Contains 100 data cartridge labels and 10 cleaning…