کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Leadscrew

C1708-60332

Leadscrew/vertical drive assembly – Moves the carriage/picker assembly up and down between the mail slot, the storage…

C1100-60132

Leadscrew/vertical drive assembly – Moves the carriage/ picker assembly up and down between the mail slot, the…

C1118-60032

Leadscrew/vertical drive assembly – Moves the carriage/ picker assembly up and down between the mail slot, the…