کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Light Pipe

361589-B21

Light kit for 10000 series cabinet (Graphite color) – Fluorescent light and detachable C14 (M) to C13…

361589-B21

Light kit for 10000 series cabinet (Graphite color) – Fluorescent light and detachable C14 (M) to C13…