کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Lock

203039-B23

Remote control door locking option kit – For Console Management Controller (CMC) – Only used for Rack…

230792-001

Remote door lock – Only used with the Console Management Controller (CMC)

203039R-B23

Remote control door locking option kit – For Console Management Controller (CMC) – Only used for Rack…

C5150-60082

Front door lock mechanism – Includes lock, two keys, and pawl – Mounts on front bezel door

124129-001

Lock – Key operated electrical switch with 2-pin connector and two keys – Used as magazine security…